Butkus (Butkevičius) Juozas

(TĖVAS KĘSTUTIS MARIJA BUTKEVIČIUS OFM)


Juozas Butkus (Butkevičius)
(tėvas Kęstutis Marija Butkevičius) [2]

Gimė 1919 metais gruodžio 24 dieną Akmenaliuose, Darbėnų valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Kunigas, pranciškonas, spaudos bendradarbis.

Kunigas Juozas Kęstutis Marija Butkus 1940 metais baigė Kretingos pranciškonų gimnaziją[2] ir pasitraukė į Vokietiją. Čia 1946 metais buvo įšventintas į kunigus[1]. Prieš tai studijavo Pranciškonų filosofijos fakultete Dorstene, Arkivyskupo akademijoje Padeborne, Pranciškonų teologijos fakultete Warendorfe. 1947 metais po studijų dirbo kapelionu Seedorfo lietuvių stovykloje. Į JAV persikėlė 1948 metais. Misionieriumi ir kunigu dirbo JAV,  Kanados lietuvių ir kitataučių parapijose. 1952 metais surengė tretininkų kongresą Čikagoje. 1957 – 1962 metais sėjo įvairias pareigas vienuolijos vadovybėje: buvo brolių magistratas, provincijos ekonomas ir sekretorius. 1963 – 1967 metais dirbo šv. Pranciškaus III ordino šv. Kazimiero provincijos direktoriumi. 1976 – 1979 metais buvo centrinio vienuolyno Kennebunkporte viršininkas. 1979 – 1982 metais gyveno Sankt Peterburge, paskirtas vienuolyno vyresniuoju. Nuo 1982 metų gyvena Kanadoje – paskirtas Angelų Karalienės lietuvių misijos vedėju ir šv. Katarinos vienuolyno viršininku[2].

Kennebunkporte pastatydino paminklą – keturiolika Kryžiaus kelio stočių[1], taip pat lietuviško stiliaus Liurdą, pagal skulptoriaus ir Jono Muloko projektą. 1959 metais parengė Kennebunkporto vienuolyno ir jo Kryžiaus kelių istoriją „Paminklas nukryžiuotajai meilei“. Taip pat sukūrė liturginių drabužių ir reikmenų projektų, juos įgyvendino.

Tėvas Kęstutis Marija parašė pamokslų rinkinį „Dievo žodis“ (trys tomai), „Dievo atspindys“. Iš prancūzų kalbos išvertė arkivyskupo E. Guerry veikalą „Pilnutinis Kristus“ (1967)[2].

Bendradarbiavo leidžiant žurnalus „Darbininkas“, „Šv. Pranciškaus varpelis“[1].

Bibliografija:

  1. AMBRASAS, K. J. Paminklas nukryžiuotajai meilei. XXI amžius, 1997, sausio 17, p. 5.
  2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. I. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 190. ISBN 5-420-01415-5.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005