Kasperavičius Julijonas Ipolitas

Gimė 1865 metais.

Mirė 1933 metais spalio 18 dieną Kretingoje.

Kunigas, publicistas, religinių raštų rengėjas, knygnešys.


Julijonas Ipolitas Kasperavičius [1]

Mokėsi Kretingoje, Mintaujoje (dabar – Jelgava, Latvija) ir Varniuose. 1892 m. baigė Saratovo (Rusija) kunigų seminariją. Kelis metus pastoracinį darbą dirbo Saratove. Buvo grafo, Peterburgo Arkivyskupo Metropolito Jurgio Juozapo Šembeko draugu. Perkeltas į Žemaičių vyskupiją klebonavo karmelitų bažnyčiose Ilukštoje (Latvija), Rietave [3], Kelmėje, Upytėje. Buvo Kauno šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios klebonas.

1897 m. paskirtas Kupiškio vikaru [1]. Kupiškyje dirbo drauge su kun. Felicijonu Leliu, iš kurio gaudavo lietuviškos spaudos. Padėjo F. Leliui organizuoti lietuviškus vaidinimus, platinti lietuvišką spaudą [2]. Parašė ir išvertė keletą lietuviškų knygelių, pats jas platino. „Knygnešys“ jau anuomet aprašė kunigo aktyvią veiklą platinant lietuvišką žodį [3].

Bendradarbiavo leidiniuose „Vilniaus žinios“, „Draugija“, „Viltis“, „Šaltinis“ [1]. Kunigaudamas Upytėje išvertė ir savo lėšomis Tilžėje išspausdino gegužinių maldų knygelę A. Mudzarėlio „Naujasis mojinis vainikėlis“ (1902) [2].

Atsisakęs parapijos ir klebonavimo, apsigyveno Palangoje. Daug prisidėjo prie Palangos krašto sugrąžinimo Lietuvai. Domėjosi ir darbavosi atgaivinant žuvininkystę [3].

Kurį laiką buvo karo kapelionu. 1926 m., turėdamas per 60 metų, įstojo į pranciškonų ordiną, pasirinko vienuolišką Ipolito vardą. Kurį laiką buvo Žaliakalnio vienuolyno Kaune viršininku [1] bei Žaliakalnio ir Kretingos tretininkų kongregacijų direktorium [3].

Dvejus metus iki mirties sirgo sunkia širdies liga, tačiau dirbo iki paskutinės dienos [3].

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p.210. ISBN 9986-23-117-5.
  2. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1957, t. 11, p. 127.
  3. Lietuvos Pranciškonų Ordeno kronika. A.T.A. Tėvas Ipolytas Kasparavičius, O. F. M. Šv. Pranciškaus varpelis, 1933 m., gruodis, Nr. 12, p. 365.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005; redagavo Jolanta Klietkutė, 2014