Alminas Adomas

Gimė 1903 metų gegužės 1 dieną Mažonuose, Kretingos rajone.

Mirė 1989 metų vasario 4 dieną Plungėje.

Kunigas, politinis kalinys

Užaugo vidutinių ūkininkų šeimoje. 1918-1921 metais mokėsi Skuodo gimnazijoje, kurią baigęs studijavo Kauno kunigų seminarijoje [1]. Į kunigus įšventintas 1928 metais [2]. Nuo 1935 metų Tenenių parapijos, Šilalės rajonas, administratorius [2], vėliau – Rietavo parapijos klebonas [3]. Antrojo pasaulinio karo metais slėpė nuo nacių žydus [4]. Nuo 1945 metų slapstėsi. 1948 metais suimtas, SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. Nuo 1949 metų kalintas Osoblage, Minlage (Komija), Dubrovlage (Mordovija). Paleistas 1956 metais be teisės vienerius metus eiti kunigo pareigas [3]. Paskutiniu metu buvo Plungės altaristas, pasisakė prieš ateistų vykdomą kunigų persekiojimą ir tikinčiųjų religinių įsitikinimų įžeidinėjimus, pasirašė protesto pareiškimus Lietuvos komunistų partijos centro komitetui, Sovietų sąjungos valstybės vadovams Leonidui Brežnevui ir Jurijui Abdropovui [5].

Bibliografija:

  1. ALMINAS, Adomas. Prisiminimai. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 3, b. 46, l. 1-23.
  2. Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri provinciae ecclesiasticae Lituanae pro Anno Domini 1937, p. 90, 247.
  3. ŠIDLAUSKAS, Gintaras. SSRS okupacinės valdžios represuotų, sunaikintų Telšių vyskupijos dvasininkų žinynas. Iš Žemaičių vyskupystės muziejus [interaktyvus]. [Varniai]: Žemaičių vyskupystės muziejus, [2004] [žiūrėta 2006 m. kovo 6 d.]. Prieiga per internetą:<www.varniai-museum.lt/index.php?mid=76>.
  4. KATINAS, Petras. Atlikę pareigą artimui [interaktyvus]. Iš XXI amžius, 2006, vasario 22,  priedas „XXI amžiaus horizontai“  [žiūrėta 2006 m. kovo 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20060222/5-1.html>.
  5. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. T. 5 (1978-1979); T. 6 (1980-1981); T. 7 (1981-1983). Chicago: Lietuvos kronikos sąjunga, 1979, p. 383; 1983, p. 77, 136; 1984, p. 322, 446.

 Parengė Julius Kanarskas, 2006