Dutkevičius Vladas

 

Gimė 1889 metais kovo 23 dieną Baisogaloje, Radviliškio rajone.

Mirė 1945 metais sausio 8 dieną Šiauliuose.

Chorvedys, vargonininkas, mokyto­jas, švietėjas, knygnešys.

Etnomuzikologės Laimos Burkštaitienės-Dutkevičiūtės tėvas.

Vladas Dutkevičius
Vladas Dutkevičius [1]

1901 m. Radviliškyje baigęs liaudies mokyklą, lankė Šiaulių gimnaziją, 1911-1913 m. mokėsi Vilniaus imperatoriškojoje muzikos mokykloje, 1919, 1920 ir 1921 m. Kaune lankė Švietimo ministerijos organizuojamus aukštesniuosius kursus mokytojams ir įgijo pradžios mokyklos mokytojo cenzą. 1920-1923 m. tobulinosi Juozo Naujalio vargonininkų kursuose Kaune, 1931-1932 m. mokėsi Kauno muzikos mokykloje, vargonų ir dirigavimo klasėje [1, 2].

Išmokęs skaityti ir rašyti, pradėjo daraktoriauti kaimo mokyklose, o įgijęs muzikos žinių, ėmė vargonininkauti ir vadovauti chorams. 1909-1913 m. vadovavo Šiaulių Šv. Juozapo katalikų darbininkų draugijos ir „Varpo“ draugijos chorams, organizavo vakarus – vaidinimus su dainomis [1, 2].

Dirbo įvairiose Lietuvos vietose vargonininku, chorvedžiu, mokytoju. Būrė klojimo teatrus, statė Miko Petrausko operetes, spektaklius, pats juose dainavo ir vaidino. Dalyvavo Lietuvos dainų šventėse: 1928 m. - su Spirakių (Panevėžio r.) Pavasarininkų choru, 1930 m. – su Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros choru [1].

1932-1938 m. vargonininkavo ir vadovavo chorams Kretingoje. Su Kretingos Šaulių kuopos ir Jaunalietuvių chorais 1938 m. dalyvavo Klaipėdos krašto dainų šventėje. Nuo 1938 m. rudens iki mirties gyveno ir dirbo Šiauliuose [1, 2].

Statė ir režisavo muzikinius bei dramos veikalus. Turėjo gražų tenoro balsą, Miko Petrausko bei Vlado Paulausko operetėse atlikdavo solo partijas. Bendradarbiavo laikraščiuose „Vargonininkas" ir „Viltis", platino draudžiamą spaudą [1, 2].

1928 m. Prezidento Antano Smetonos apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu [2, 3].

Bibliografija:

  1. BURKŠAITIENĖ, Laima. Dutkevičius Vladas. Iš Muzikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, t. 1: A-H, p. 356. ISBN 5-420-01466-1.
  2. Vladas Dutkevičius [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b.v.]: [b.l.], [b.m.]. Atnaujinta 2009 m. rugsėjo 28 d. [žiūrėta 2010 m. vasario 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Dutkevi%C4%8Dius>.
  3. ALEKNAITIENĖ-BIELIAUSKIENĖ, Rita. Vargonavimo kultūros reikšmė bendruomenei: (istorinis etiudas). Muzikos barai, 2009, nr. 1-2, p. 44-48.

Parengė Asta Kuktorovienė, 2006; Lina Buikienė, 2010