Juozapaitis Vincas

(TĖVAS JUVENALIS JUOZAPAITIS OFM)

Gimė 1879 metais Pasvalio parapijoje, Pasvalio rajonas.

Mirė 1918 metų gegužės 25 dieną Kretingos vienuolyne. Palaidotas Kretingos senosiose kapinėse.

Kunigas, pranciškonas, lietuviškos spaudos platintojas.

Kilęs iš valstiečių šeimos [1]. Baigė Žemaičių dvasinę seminariją Kaune, į kunigus įšventintas 1903 metais [2]. 1910 metais įstojo į bernardinų (pranciškonų observantų) ordiną Lenkijoje, bet  gydytojams konstatavus džiovą iš noviciato atleistas [1]. Grįžęs į Lietuvą paskirtas Žiobiškio (Rokiškio rajonas) bažnyčios vikaru. 1913 metais gavo Rusijos imperijos vidaus reikalų ministerijos leidimą stoti į vienuolyną [3]. 1914 metų balandžio 10 dieną Kretingos bernardinų (pranciškonų observantų) vienuolyne davė įžadus ir pasirinko vienuolio Juvenalio vardą [3, 4].  

Bibliografija:

  1. LAUKAITYTĖ, Regina. Kretingos vienuoliai 1891-1914 metais. Iš Lietuvos vienuolijos XX amžiuje [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos istorijos institutas; Regina Laukaitytė, 2002 [žiūrėta 2005 m. rugsėjo 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://vienuolijos.iwebland.com/lentele_02.htm>.
  2. Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri dioecesis Samogitiensis pro Anno Domini 1918 conscriptus. p. 51.
  3. Šaltinis, 1913, nr. 16, p. 252.
  4. „Mažesnieji Broliai“ Kretingoje karo metais. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1923, rugpjūčio 1, nr. 4, p. 15.
  5. Vienybė, 1918, p. 323.

Parengė Julius Kanarskas, 2006