Drobenka Aleksiejus

 

Gimė (data nežinoma) Telšiuose.

Mirė – nežinoma. Palaidotas Telšių stačiatikių kapinėse.

Pedagogas, Kretingos pradinės mokyklos mokytojas.

Kilęs iš stačiatikių šeimos, suprato ir mokėjo lietuviškai. Nuo 1902 metų dirbo Kretingos rusiškos valdinės liaudies (pradinės) mokyklos mokytoju [1], o 1906 metais paskirtas vedėju [2]. Leidus 1906 metais dėstyti lietuvių kalbą, vaikus gimtosios kalbos pagrindų mokė iš lietuviško elementoriaus „Žiupsnelis” [3]. Kartu su Kauno gubernijos statistikos komiteto sekretoriumi Konstantinu Gukovskiu parašė ir informaciniame leidinyje „Kauno gubernijos atmintinė“ 1905 metais paskelbė pirmąją Kretingos istorinę-statistinę apybraižą „Kretingos miestelis“, kuri 1906 metais buvo išleista atskiru atspaudu [4]. 1915 metais evakavosi į Rusijos gilumą. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą, gyveno Telšiuose. 

Bibliografija:

  1. Памятная книжка Ковенской губерніи на 1903 годъ. Ковна, 1902, c. 98.
  2. ГУКОВСКІЙ, Константинъ, ДРОБЕНКО, Алексей. Местечко Кретингенъ. Памятная книжка Ковенской губерніи на 1906 годъ, Ковна, 1905, c. 16.
  3. Kretingos slaptosios, parapinės, pradinės ir vidurinės mokyklos. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 20, l. 1, 2/1, 21, 148-153.
  4. ГУКОВСКІЙ, Константинъ; и ДРОБЕНКО, Алексей. Местечко Кретингенъ, Краткій историко-статистическій очеркъ. Отдельный оттискъ изъ Памятной книжки на 1906 годъ. Ковна, 1906.

Parengė Julius Kanarskas, 2006