Gaudutis Augustinas

Gimė 1896 metų kovo 5 dieną Čiūželiuose, Plungės rajonas.

Mirė 1941 metų birželio 24/25 dieną Rainiuose, Telšių rajonas. Palaidotas Telšių kapinėse.

Visuomenės veikėjas, savivaldybininkas, šaulys, Rainių kankinys.


Augustinas Gaudutis [2]

Užaugo gausioje ūkininkų šeimoje. Baigė gimnaziją. 1919 metais dirbo Kulių valsčiaus valdybos sekretoriumi, 1920-1922 metais – Kretingos apskrities komendantūros raštininku, nuo 1925 metų balandžio 26 dienos – Kulių valsčiaus viršaičiu [1]. Pastatė namus valsčiaus savivaldybės ir policijos nuovados būstinei, rūpinosi švietimo reikalais, naujos pradinės mokyklos statyba, įkūrė šaulių ir lietuvių tautininkų sąjungų skyrius, kuriems ir vadovavo [2], atstovavo valsčių Kretingos apskrities taryboje[3]. Apdovanotas Šaulių Žvaigždės ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais. 1935 metais paskirtas Darbėnų valsčiaus savivaldybės sekretoriumi [2]. Lietuvių tautininkų sąjungos Kretingos rajono Darbėnų apylinkės pirmininkas ir Kretingos šaulių rinktinės Darbėnų būrio valdybos narys [4]. Suimtas namuose 1940 metų liepos 12 dieną, kalintas Kretingoje, spalio 4 dieną perkeltas į Telšių kalėjimą. Sovietų aktyvistų ir raudonarmiečių nukankintas 1941 metų birželio 24/25 naktį Rainių miškelyje netoli Telšių [5, 7, 8].

Bibliografija:

  1. Lietuvos valstybinio archyvo 1993-02-11 pažymėjimas Nr. 47-9 (pagrindas: F. 379, ap. 1, b. 156, t. 1, l. 139), Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 3, b. 31, l. 11.
  2. GAUDUTYTĖ-VENGALIENĖ, Milda. Tautininko Rainių kankinio Augustino Gaudučio gyvenimas ir mirtis. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 3, b. 31, l. 3.
  3. Savivaldybių žinynas, Kaunas. 1932, p. 595.
  4. Lietuviai tautininkai – komunistų kankiniai. Chicago: [b.l.], 1988, p. 48.
  5. Lietuvos gyventojų genocidas: 1939-1941. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 1999, t. 1, p. 280. ISBN 9986-757-28-2.
  6. PAULIKAITĖ, Genovaitė. Iš praeities į dabartį. Pajūrio naujienos, 1997, liepos 15, nr. 81, p. 3.
  7. Žemaičių kankiniai. Trečioji laida. Vilnius: Lietuvos knygos draugija, 1991, p. 48.
  8. Šauliškumas, tautiškumas ir Lietuvos nepriklausomybė. Sudarė Algimantas LIEKIS. Vilnius: „Lietuvos mokslo“, „Science and arts of Lithuania“ žurnalo leidinys, 1993, p. 146.

Parengė Julius Kanarskas, 2006.