Dambrauskas Tomas

Gimė 1899 metais.

Mirė 1943 metų balandžio 14 (kitur – balandžio 21) dieną Vorkutos-Pečioros (Vorkutpečlago) lageryje, Komija (Rusija).

Tarnautojas savivaldybininkas, visuomenės veikėjas, 1934-1940 metų kadencijos Kretingos burmistras.

Tomas Dambrauskas
Tomas Dambrauskas [12]

Tarnavo policijoje Šiauliuose, apie 1930 metus perkeltas į Kretingą [1]. Miesto valdybos sekretorius, burmistro padėjėjas, Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos rinktinės Kretingos būrio valdybos pirmininkas [2]. 1935-1940 metais Kretingos miesto burmistras ir lietuvių tautinio jaunimo „Jaunoji Lietuva“ sąjungos Kretingos rajono valdybos spaudos ir propagandos vadovas [3], lietuvių tautininkų sąjungos Kretingos miesto apylinkės valdybos narys [4], Kretingos apskrities tarybos pirmininkas [5]. 1938 metais Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio minėjimo šventės komiteto pirmininkas [6]. Išrinktas burmistru, organizavo miesto gerbūvio tvarkymo darbus, 1936 metais prijungė prie miesto kitapus Akmenos upės buvusį Kretingos (Kretingsodžio) kaimą, perėmė į savivaldybės rankas miesto elektros ūkį – nupirko ir modernizavo elektros stotį, šalia jos 1938 metais Kęstučio gatvėje pastatė modernų mūrinį pastatą, kurio pirmajame aukšte įrengė patalpas ugniagesių komandai, o antrajame aukšte – miesto savivaldybės būstinę. Pagal jo užsakymą 1934 metais skulptorius Antanas Aleksandravičius sukūrė miesto herbo raižinį, vaizduojantį išdidžiai stovintį liūtą, kurio atvaizdas iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos kabojo burmistro kabinete ir buvo naudojamas savivaldybės antspaude [7]. Dalyvavo labdaringoje veikloje, priklausė Šv. Vincento Pauliečio draugijai [8], buvo renkamas draugijos Kretingos skyriaus revizijos komisijos nariu [9]. 1939 metais Kretingai iškilus grėsmei netekti apskrities centro statuso, inicijavo savivaldybės tarybos ir visuomeninių organizacijų protestus dėl ministrų taryboje aptarinėjamo Palangos miesto tarybos pasiūlymo apskrities centrą perkelti į Palangą [10]. Bendradarbiavo spaudoje (Tautos ūkyje, Trimite, Žemaičių prieteliuje). 1940 metų liepos 4 dieną enkavedistų suimtas. Kalintas Kretingoje, Kaune, Vilniuje. SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Ypatingojo pasitarimo 1941 metų kovo 1 dieną nuteistas aštuoneriems metams lagerio ir birželio mėnesį iš Lukiškių kalėjimo išvežtas į Vorkutpečlagą [11].

Bibliografija:

 1. Dambrauskas Tomas. Sūnaus Romualdo Dambrausko paliudijimas, 1995, rugpjūčio 3. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 3, b. 77, l. 1.
 2. Trimitas, 1931, gruodžio 24, nr. 52, p. 1035.
 3. Lietuviai tautininkai – kimunistų kankiniai, Chicago: [b.l.], 1988, p. 36.
 4. Vakarai, 1939, kovo 3, nr. 52, p. 4.
 5. Savivaldybė, 1936, nr. 3, p. 13.
 6. Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmetis Kretingoje. Vakarai, 1939, vasario 20, nr. 42, p. 4.
 7. KANARSKAS, Julius. Kretingos burmistrai. Pajūrio naujienos, 1994, lapkričio 18, nr. 92; lapkričio 22, nr. 93.
 8. Kas katalikams žinotina. Kretinga: Pranciškonų vienuolynas, 1935, p. 28.
 9. Šv. Vincento Pauliečio draugijos Kretingos skyriaus darbai. Kretinga, 1938, p. 15.
 10. Kretinga prieš „anšliusą“. Vakarai, 1939, vasario 23, nr. 45, p. 4.
 11. Lietuvos gyventojų genocidas: 1939-1941. 2-asis leid. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 1999, t. 1, p. 222. ISBN 9986-757-28-2.
 12. Kretingos muziejaus fondai, Nr. GEK18007/2-IF738.

Parengė Julius Kanarskas, 2006