Kundrotas Pranas


Pranas Kundrotas
(nuotr. R. Vaitkaus, 1998) [1]

Gimė 1922 m. liepos 12 d. Kulių kaime, Kretingos rajone.

Mirė 1998 m. rugsėjo 12 d. Tauragėje.

Tautodailininkas, medžio drožėjas.

Mokėsi Kretingos gimnazijoje. Buvęs tremtinys. Į Lietuvą grįžo 1962 metais [1]. Nuo 1964 m. gyveno ir dirbo Tauragėje [2].

Vienas iš pirmųjų ir žymiausių jo darbų papildė Ablingos ansamblį. Menininko kūriniai puošia ir Jūros krantinę. Tai stogastulpiai „Varpeliai” ir „Joninių naktis“.

Tauragės katalikų bažnyčios šventoriui jis kartu su kitais tautodailininkais – A. Bagdonu, D. Dužinsku ir Petroku išdrožė paminklą, skirtą stalinizmo aukoms atminti.

LDK Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono kareivinių teritorijoje P. Kundrotas pastatė koplytstulpį „Šv. Jurgis”. Keletas jo sukurtų antkapinių skulptūrų stovi Tauragės Papušynio, Šiaulių, Pilviškių kapinėse. Tauragės „Santakos” muziejuje yra saugomas jo medžio drožinys „Talkininkas” [1].

Bibliografija:

  1. RUŽAUSKAITĖ, Viliutė. Pranas Kundrotas [interaktyvus]. Iš Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. [b.v.]: [b.m.], [b.l.] [žiūrėta 2006 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://daugenis.mch.mii.lt/Tradicija/Menininkai/P_Kundrotas.htm>.
  2. Iškilūs Žemaitijos dailininkai profesionalai, tautodailininkai, menotyrininkai: sąvadas. I d. [interaktyvus]. Iš Žemaičių dailės muziejus: Žemaičiai dailininkai. [b. v.]: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2006 [žiūrėta 2006 m. birželio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.oginski.lt/ZDM/zem_dailininkai_b.htm#K>.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006