Olšauskas Kazimieras

Gimė 1911 metų vasario 2 dieną Žeimių kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 1954 metų birželio 18 dieną Sverdlovsko srity, Rusijoje.

Kunigas  kanauninkas, profesorius, teologijos mokslų daktaras, spaudos darbuotojas, politinis kalinys.


Kazimieras Olšauskas [1]

Gimė Barboros Andrijauskaitės-Olšauskienės ir Kazimiero Olšausko šeimoje, vyriausias iš  11-os vaikų. Žeimiuose mokėsi pradinėje mokykloje, kurią baigė 1920 m. ir įstojo į Plungės gimnaziją. 1928 m. baigė Plungės gimnaziją ir įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1932-1936 m.s filosofijos ir teologijos studijas gilino Gregorianumo universitete Romoje. Parašė disertaciją „Tobulumo sąvoka Šv. Povilo laiškuose“ ir apsigynė teologijos daktaro laipsnį. 1934 m. spalio 28 d. buvo įšventintas kunigu šv. Petro Kanizijaus bažnyčioje Romoje. 1936 m. grįžo į Lietuvą ir dėstytojavo Telšių kunigų seminarijoje. 1940 m., sovietų valdžiai uždarius seminariją, pasitaukė į Salantus.  1941-1944 m. vėl profesoriavo ir drauge buvo seminarijos prefektu Telšiuose. Nuo 1937 m. redagavo savaitraštį „Žemaičių prietelius“ (vėliau pervadintą „Žemaičių žemė“). Bendradarbiavo leidiniuose „Židinys“, „Tiesos Kelyje“. Išspausdino prelato Pr. Urbonavičiaus biografiją, knygeles: „Krikščioniškoji Žemaičių didybė“, „Apie krikščioniškąją moterystę“, „Apie religinį kataliko gyvenimą“. Dažniausiai pasirašinėjo dr. K. Alšėno slapyvardžiu.

1946 m. už knygelėje „Krikščioniškoji Žemaičių didybė“ paskelbtus faktus buvo nuteistas 10-čiai metų sunkiųjų darbų kalėjimo. Kalėjo Okoniovo stovykloje, Sverdlovsko srityje, kur nelaimingo atsitikimo metu buvo sunkiai sužeistas ir po 3 dienų mirė. Palaidotas Družinino kapinėse, netoli Turinsko.

Bibliografija:

  1. Kazimieras Olšauskas: profesorius, kunigas, Sibiro kankinys. Vilnius; Plungė: Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1997, 342 p. ISBN 9986-9063-5-0.
  2. OLŠAUSKAS, Kazimieras. Iš Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1960, t. 21, p. 100-101.

Parengė Laima Jonauskaitė, 2006