Lūža Juozas

Gimė 1911 metų spalio 17 dieną Kupšių kaime, Kartenos valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 1978 metų balandžio 4 dieną.

Agronomas, išeivijos spaudos darbuotojas.

Juozas Lūža
Juozas Lūža [1]

1928 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą, 1933 m. – Plungės mokytojų seminariją, 1936 m. – Dotnuvos Žemės Ūkio Akademiją (ŽŪA) (baigimo diplomą gavo 1939 m. už diplominį darbą „Cukrinių runkelių kultūra ir jos perspektyvos Lietuvoj“). Parašė ŽŪA konkursinį darbą apie žemės ūkio darbų paskirstymą tarp vyrų ir moterų. Studijuodamas dirbo ekonominėse studentų organizacijose ir ateitininkuose (Algimanto klubo pirm.) [1].

1938-1939 m. JŪR instruktorius Marijampolėje ir Klaipėdoje, 1939-1944 m. Lietuvos Cukraus akc. bendrovės vyr. agronomas – žaliavų skyriaus vedėjas. Vokietijoj 1946-1947 m. mokytojavo aukštesniojoje Žibinto prekybos mokykloje Grevene [1].

1947 m. apsigyvenęs Anglijoje, aktyviai dalyvavo D. Britanijos lietuvių sąjungoj, vienas šios organizacijos Sleafordo ir Sheffieldo skyrių steigėjų. J. Lūža yra bendradarbiavęs „Jaunajame ūkininke“, „Ūkininko patarėjuje“, „Ūkininke“, „Žemės Ūkyje“, „Naujojoje sodyboje“, „XX amžiuje“, „Lietuvos keleivyje“, „Darbininke“ ir kt. Yra parašęs keletą knygučių cukrinių runkelių augintojams („Auginkime cukrinius runkelius“ 1941 m., kartu su J. Mockaičiu – „Cukrinių runkelių sėklų auginimas“ 1942 m., „Ką turi žinoti cukrinių runkelių augintojas“ 1943 m.) ir rankraščio teisėmis atspaustą „Politinės ekonomikos“ vadovėlio I dalį [1].

Bibliografija:

1. BARĖNAS, K. Lūža Juozas. Iš Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1958, t. 14, p. 537.

Parengė Birutė Paulauskaitė, 2006