Belickas Saulius

 (BROLIS BERNARDAS BELICKAS OFM)

Gimė 1968 metų rugsėjo 22 dieną Birštone.

Pranciškonas, diakonas, poetas.

Saulius Belickas (brolis Bernardas Belickas OFM)
Saulius Belickas
(brolis Bernardas Belickas OFM) [7]

1976 m. pradėjo lankyti Birštono vidurinę mokyklą ir ją baigė 1987 m. Tais pačiais metais buvo pakviestas į sovietinę armiją [1]. Atitarnavęs kariuomenėje tankistų dalinyje Kazachstane, būdamas 21-erių įstojo į Kauno kunigų seminariją [3]. Joje mokėsi 1991-1998 m [2].

Ieškojimo keliai nuvedė į draugystę su broliais pranciškonais ir laikinai, nutraukęs studijas, atvyko į Kretingos pranciškonų vienuolyną. Čia ir liko. Vienuolyno novicijatą atliko Kenneburkport-Maine, JAV. Grįžęs vėl tęsė studijas, kurias baigęs, priėmęs amžinuosius įžadus [1]. 2001 m. buvo įšventintas į diakonus [4]. Kretingos žmonėms tarnavo septynerius metus (1999-2007 m.).  Brolis Bernardas buvo paskirtas tarnauti žmonėms, teikiant jiems sakramentus - Krikšto ir Santuokos bei pravesti laidojimo apeigas [5].

Buvo aktyvus Kretingos visuomeninėje veikloje, Kretingos miesto bendruomenės narys. Šiuo metu nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2010 m. pavasario yra paskirtas tarnauti Hamiltono (Kanada) bendruomenėje [2]. Jis atstovavo broliams pranciškonams įvairiuose kultūros renginiuose, buvo laukiamas svečias kaimo bendruomenėse, mokyklose. Savo įtaigiu poetiniu žodžiu jis praturtindavo daugybę vakaronių, popiečių, susitikimų. Kretingiškiai tvirtino jaučiantys didelį dėkingumą broliui Bernardui už paguodą ir svarų bei dvasingą žodį, išlydint į paskutinę kelionę jų artimuosius [5].

2005 m. buvo išrinktas Kretingos rajono Metų žmogumi. Yra gavęs 7 padėkas [2]. Pranciškonų brolijos narys žmonių pagarbą pelnė už savo nuoširdumą, paprastumą, gebėjimą prasmingai į anapusinį pasaulį palydėti mirusiuosius, už gebėjimą visur ir visada išlikti žmogumi [6].

Daug brolio Bernardo OFM poezijos spausdinta rajono laikraščiuose „Pajūrio naujienos“, „Švyturys“, kituose leidiniuose, įtraukta į knygą „Kretingos krašto žodžio meistrai“, į Jurgio Pabrėžos mokyklos moksleivių almanachus (2004, 2005), Kretingos pranciškonų gimnazijos (dabar - VšĮ Pranciškonų gimnazija) mokinių kūrybos (1998–2006) rinktinę Ieškoti savęs einu…“ (2007), Kretingos rajono literatų kūrybos almanachą „Pilnatis“ (2001) [2, 8]. 2012 m. išleido eilėraščių rinkinį „Taip priėjo gyvenimas“ [9].

Bibliografija:

  1. Kretingos krašto žodžio meistrai. Sudarė Danutė Dunauskaitė, et al. Klaipėda: „Libra Memelensis“, 2004, p. 65. ISBN 9955-544-23-6.
  2. [Sauliaus Belicko atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą  anketą elektroniniam leidiniui „Kretingos personalijų žinynas“]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2007, 2 lap.
  3. BENIUŠIENĖ, Irena. Brolis Bernardas ir laidotuvėse kuria kultūrą. Pajūrio naujienos, 2003, kovo 21, priedas „Smiltys“.
  4. JUODYTĖ, Gražina. Brolis pranciškonas Bernardas: „Meilė Dievui ir žmonėms – ne lažas, o pasišventimas!“. Klaipėda, 2001, gruodžio 22, p. 4.
  5. BENIUŠIENĖ, Irena. Brolį Bernardą kretingiškiai prilygino pranciškonų kultūros atašė. Pajūrio naujienos, 2007, vasario 20, p. 1.
  6. PUIŠIENĖ, Audronė. Metų žmogumi „Pajūrio naujienų“ skaitytojai išrinko brolį Bernardą. Pajūrio naujienos, 2005, gruodžio 30, p. 1.
  7. [Bernardo Belicko OFM nuotrauka]. Iš Tautodailininkės Genovaitės Čejauskaitės Jubiliejinės tapybos darbų parodos naujausio ciklo „Vizijos“ Kretingos viešojoje bibliotekoje ir tapybos darbų ciklo Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios galerijoje atidarymo momentai [CD-ROM]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2006, nuotr. 46.
  8. LIBIS [Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema] [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, [b. m.] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 27 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.libis.lt>.
  9. MIDVERYTĖ, Monika. Bernardas Saulius Belickas OFM. Poezija yra apkabinimas. Iš Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2013 m. birželio 22 d. [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-16-bernardas-saulius-belickas-ofm-poezija-yra-apkabinimas-1/90935>.

Parengė Birutė Paulauskaitė; Jolanta Klietkutė,  2013