Gaigalaitė Petronėlė

Gimė 1875 metų birželio 9 dieną. Gyveno Kretingoje.

Mirė – nežinoma.

Knygnešė.

Lietuviškai skaityti išmokė motina, rašyti - kunigas Kazimieras Kazlauskas, tuo metu atlikęs bausmę Kretingos vienuolyne [1].

Caro administracijos nubaustiems ir į Kretingos vienuolyną išsiųstiems kunigams P. Gaigalaitė buvo patikima pagalbininkė ryšiams su lietuviškų knygų leidėjais Mažojoje Lietuvoje. Nunešdavo rankraščių į Tilžę ir iš ten pargabendavo lietuviškos spaudos. Platindavo Kretingoje, taip pat aplinkinėse bei tolimesnėse parapijose, nusiųsdavo į Šiaulius. 1903 m. į Kretingą atvykus gyventi Elenai Mekuškaitei, į Mažąją Lietuvą eidavo kartu. Tilžėje nupirkę lietuviškos spaudos, persiųsdavo į Bajorų kaimą (Kretingos pakraštyje), prie pat sienos su Didžiąja Lietuva. Čia buvo išnuomotas sandėlis knygoms pasidėti. Raktą nuo sandėlio turėjo P. Gaigalaitė. Buvo sukaupta daug įvairiausio turinio religinės spaudos. P. Gaigalaitė samdydavo vietinius gyventojus šiems spaudiniams nuvežti į Kretingą. Bendradarbiavo su Kartenoje (Kretingos r.) dirbusiu vikaru Jonu Puidoku, knygneše Ona Maliauskaite ir kt. Policija pradėjo įtarinėti, sekti, bet su lietuviška spauda neužklupo [1].

1905 m. sausio 3 d. P. Gaigalaitė kartu su E. Mekuškaite ir kitais Kretingoje sušoko ratelį „Aguonulė“ (vadovė E. Mekuškaitė). Ši data laikoma  lietuviško sceninio šokio gimtadieniu [2].

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 135-136. ISBN 9986-23-117-5.
  2. Iš Dainų švenčių istorijos. Iš  Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė: amžių sutartinė [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos Liaudies Kultūros Centras, [b. m.] [žiūrėta 2008 m. gruodžio 17 d.]. Prieiga per internetą <http://www.dainusvente.lt/index.php?3803982495>.

Parengė Lina Buikienė, 2008