Bendikas Stanislovas

Gimė 1894 m. spalio 4 d. Pesčių k., Salantų valsčiuje, Kretingos r.

Mirė 1938 m. balandžio 20 d. Klaipėdoje.

Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas.

Stanislovas Bendikas
Stanislovas Bendikas [1]

Gimė Jono ir Barboros Stonkutės Bendikų šeimoje [2].

Tarnavo Rusijos carinėje kariuomenėje.

Grįžęs į Lietuvą, įstojo Lietuvos kariuomenę, paskirtas vyresniuoju leitenantu. Buvo Šakių, vėliau – Marijampolės, Suvalkų karo komendanto padėjėju.

1923 m. pabaigoje perkeltas į II-ąjį karo apygardos štabą.

1925 m. S. Bendikui suteiktas majoro, 1929 m. – pulkininko leitenanto laipsniai [3].

Susirgęs inkstų akmenlige ne kartą gydėsi karo ligoninėje, vėliau išsiųstas gydytis į Vildungeną (Vokietija) [4].

1937 m. – II pėstininkų divizijos štabo pulkininkas leitenantas. S. Bendikas, jam pačiam prašant, dėl ligos paleistas į atsargą [5]. Išvyko gyventi į Pesčių kaimą, įsikūrė iš tėvų paveldėtame ūkyje [6].

S. Bendikas mirė 1938 m. balandžio 20 d. Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninėje nuo inkstų ligos [7].

1938 m. balandžio 23 d. palaidotas Salantų parapijos kapinėse Gargždelėje [8], priešais šv. Barboros koplyčią, šalia Žemaičių vyskupo M. Valančiaus tėvo kapo [9].

Bibliografija: 

  1. Stanislovo Bendiko nuotrauka [Pauliaus Vaniuchino asmeninis archyvas].
  2. LVIA F. 1517, ap. 1, b. 11, l. 40, eilės Nr. 238.
  3. Karys, 1929 11 28, Nr. 47(547), p.47.
  4. Kardas, 1938 05 01, Nr. 9 (287), p. 225.
  5. Kardas, 1937 03 01, Nr. 5 (259), p. 127.
  6. Kardas, 1938 05 01, Nr. 9 (287), p. 226.
  7. Vakarai, 1938 04 21, Nr. 21 (697), p. 8.
  8. LVIA F. 1517, ap. 1, b.30, l.119, eilės Nr. 31.
  9. P. Vaniuchino asmeninis archyvas.

  Parengė Paulius Vaniuchinas, 2015