Bučmys Antanas

(TĖVAS KORNELIJUS BUČMYS OFM)

Gimė 1927 metais balandžio 13 dieną Kretingoje.

Mirė 1999 metų rugpjūčio 16 dieną.

Kunigas, pranciškonas, spaudos darbuotojas. Teisės daktaras (1954).


Antanas Bučmys (tėvas Kornelijus Bučmys OFM) [1]

Mokėsi Kretingos gimnazijoje (baigė 1943 metais), Telšių kunigų seminarijoje. Pastarojoje studijavo tik metus, mat prasidėjus okupacijai Antanas Bučmys su savo artimaisiais išvyko į Vokietiją. Čia tęsė pradėtus teologijos mokslus Eichstatto kunigų seminarijoje. 1945 metais jis buvo atrinktas tolesnėms studijoms Romoje, Popiežiaus Grigaliaus universitete. Jame studijavo teologiją. Teisę studijavo Laterano universitete, o žurnalistiką – Romos Pro Deo universitete [2]. Romoje 1949 metais įšventintas kunigu. 1954-aisiais gavo teisės mokslų daktaro vardą [1].

Antanas Bučmys 1955 metais persikėlė į JAV. Kunigavo lietuviškoje šv. Kazimiero parapijoje Los Andžele. 1961 metais įstojo į pranciškonų vienuolyną. Trejus metus pragyveno Toronte Kanadoje. Šioje šalyje pusę metų redagavo „Tėviškės žiburius“. Grįžęs į JAV, nuo 1965 iki 1995 metų redagavo laikraštį „Darbininkas“, kuris buvo leidžiamas Brukline, o nuo 1979-ųjų darbavosi ir „Garso“ redakcijoje. Straipsnius rašė ir į leidinius „Tėviškės žiburiai“, „Laiškai lietuviams“. Išleido knygą „Gegužės mėnuo“ (1964) [1].

Bibliografija:

  1. BUČMYS, Antanas. Skausmo žmogus. Naujasis židinys, 1999, Nr. 11-12, p. 566-567.
  2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 168-169. ISBN 5-420-01415-7.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005