(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 9.00–18.00, VI 10.00–15.00 VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau
EN

Sukurta 2012-10-30

Atnaujinta 2018-11-20

Budraitis Tadas

Tadas Budraitis [13]

 

Gimė 1897 metų birželio 13 dieną Gedžiuose, Jurbarko rajonas.

Mirė 1962 metų balandžio 18 dieną.

Kunigas, profesorius, pedagogas, politinis kalinys.

Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1923 m. birželio 10 d. pašventintas kunigu [1]. 1923 m. birželio 28 d. paskirtas Telšių bažnyčios vikaru [2]. 1927 m. pavasarį vizituodamas Telšiuose tikinčiuosius, pasiaukojamai užgesino Birutės gatvėje pradėjusį liepsnoti parapijiečių namą. 1927 m. vasarą išrinktas Telšių vyskupijos jubiliejinio kongreso komiteto pirmininku [3]. 1927 m. rugsėjo 24 d. priimtas į valstybės tarnybą [4], 1931–1933 m. mokytojavo Kretingos valdžios vidurinėje mokykloje [5], 1933 m. spalio 1 d. paskirtas Kretingos pranciškonų ordino gimnazijos mokytoju ir kapelionu. Dėstė tikybą, muziką ir dainavimą, vadovavo berniukų chorui [4]. Vėliau ėjo ir Bajorų (Kretingos) kalėjimo kapeliono pareigas [6]. Nuo 1933 m. – Kretingos parapijos vaikų Angelo Sargo organizacijos dvasinis vadovas [7]. Lietuvos šaulių sąjungos narys, Bajorų [8] ir Kretingos [9] šaulių chorų vadovas. 1939 m. perkeltas kapelionu į Skuodo gimnaziją [10]. 1946 m. paskirtas Švėkšnos parapijos klebonu [11]. 1951 m. vasario 26 d. suimtas, SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Ypatingojo pasitarimo 1951 m. liepos 14 d. nuteistas 10 metų lagerio. Išvežtas 1951 m. rugpjūčio 25 d. į Minlagą, vėliau perkeltas į Vorkutlagą, Abezę (Komija, Rusija). Paleistas 1956 m. liepos 17 d. [12].

T. Budraitis mirė 1962 m. balandžio 18 d., palaidotas Jurbarko bažnyčios šventoriuje [14].

 

Literatūra ir šaltiniai

 1. Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri provinciae ecclesiasticae Lituanae pro Anno Domini 1937. [b.v]: [b.l.], [b.m.], p. 80, 193, 251.   
 2. Permainos Žem[aičių] Vyskupijos dvasiškijoj. Ganytojas, 1923, nr. 7, p. 227.
 3. Žemaičių prietelius, 1927, gegužės 8, nr. 19, p. 6; birželio 5, nr. 23, p. 8.
 4. Kretingos pranciškonų ordino privatinės gimnazijos pamokų ir pareigų paskirstymas, 1937. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 10, b. 397, l. 2.
 5. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos mokykla. Švyturys, 1990, rugsėjo 1.
 6. Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1939 metams. Kaunas: Lietuvos pašto valdyba, 1938, p. 290.
 7. JANUŠAITIS, Aloyzas. Kretingos parapijos žinios. Kretinga: Pranciškonų vienuolynas, 1933, p. 14.
 8. Trimitas, 1938, sausio 7, nr. 1, p. 21; sausio 27, nr. 4, p. 93.
 9. Vakarai, 1939, vasario 20, nr. 42, p. 4.
 10. Bažnyčios vadų žodis, 1939, liepos 30, nr. 14, p. 110.
 11. GENTVILAS, Stasys. Švėkšna – senas ir garsus Žemaitijos miestelis. Iš XXI amžius [interaktyvus], 2005, liepos 22 d. [žiūrėta 2005 m. rugsėjo 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/07/22/gkras_01.html>.
 12. ŠIDLAUSKAS, Gintaras. SSRS okupacinės valdžios represuotų, sunaikintų Telšių vyskupijos dvasininkų žinynas [interaktyvus]. Iš Žemaičių vyskupystės muziejus, 2004, spalio 19 [žiūrėta 2006 kovo 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=76>
 13. [Tado Budraičio nuotrauka]. Iš Kretingos muziejaus fondai, Nr. GEK17604–IF756.
 14. ZUBRICKAS, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai. Vilnius: Lietuvos liaud. Kultūros centras, 1999, p. 95–96.

Parengė Erika Kazlauskienė; Julius Kanarskas, 2005-2006

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai