(8 445) 78 984
J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
I–V 10.00–19.00, VI 10.00–15.00, VII Nedirba
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami). Prieššventinę dieną dirba 1 val. trumpiau

Sukurta 2013-02-11

Atnaujinta 2013-02-11

Riauka Sikstas

Sikstas Riauka [1]

Gimė 1888 metų kovo 24 dieną Būdviečių kaime, Kretingos valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 1967 metų lapkričio 26 dieną Kaune. 

Visuomenės veikėjas, Kretingos vartotojų bendrovės vedėjas, Steigiamojo, I ir II seimų narys.

Užaugo gausioje ūkininko Antano Riaukos šeimoje. Mokėsi Kretingos pradinėje mokykloje ir Palangos progimnazijoje [1, 2].

Tarnavo ūkvedžiu pas generolą Liucijų Bronišą Mikoliškių dvare. Paskatintas gydytojo Liudo Vaineikio, išvyko į Kauną ir įstojo į dvimetę komercijos mokyklą, mokslui ir pragyvenimui užsidirbo mokydamas turtingų miestelėnų vaikus. 1906 m. pavasarį suimtas už revoliucinę veiklą, bet netrukus paleistas [2].

1907-1909 m. Voroneže (Rusija) atliko karinę prievolę, po kurios gyveno Kaune. 1913 m. persikėlė į Kretingą, įsidarbino vartotojų bendrovės parduotuvės vedėju [2]. Pasižymėjo kaip darbštus ir sumanus prekybininkas.

1914 m. mobilizuotas į Rusijos armiją, paskirtas į Dono kazokų pulką, kautynėse su vokiečiais prie Gumbinės (Rytų Prūsija) sunkiai sužeistas neteko dešinės rankos [1, 2].

Išgijęs lankėsi gimtinėje, 1915 m. balandžio mėnesį grįžo į Maskvą, įsidarbino Bogatyrio avalinės fabrike raštinės tarnautoju [2].

Po 1917 m. revoliucijos dalyvavo Maskvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime, padėjo organizuoti Lietuvių batalioną.

1918 m. rugsėjo mėnesį grįžo į tėviškę, apsigyvenęs Būdviečiuose pas motiną, dažnai vykdavo į Kretingą, dalyvavo mitinguose ragindamas kurti valsčiuje ir apskrityje savivaldybes, palaikančias Laikinąją Lietuvos vyriausybę [1, 2, 4].

1918 m. lapkričio 8 d. suimtas, apkaltintas prieš Vokietiją ir kaizerį nukreipta veikla, išvežtas į kalėjimą [4]. Tačiau po 3 dienų tardymo Kretingos pranciškonų vienuolyno viršininko tėvo Pranciškaus Bizausko pastangomis liko nesušaudytas ir paleistas [1, 2].

Vokiečiams traukiantis iš Lietuvos S. Riauka prisidėjo prie Kretingos karo komendantūros steigimo, ėjo Kretingos apskrities viršininko pavaduotojo pareigas, buvo išrinktas apskrities krikščionių demokratų partijos (KDP) komiteto pirmininku. Lietuvos Krikščionių demokratų partijos (LKDP) centro komiteto paskirtas instruktoriumi partijos skyriams visoje Žemaitijoje steigti [1].

1919 m. vasarą persikėlė į Kauną, įsidarbino Saliamono tabako fabrike, kuriame iki pat pensijos išdirbo raštinės tarnautoju [2]. 1920 m.s buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą IV (Telšių) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos krikščionių demokratų, darbininkų ir ūkininkų sąrašą. Steigiamajame Seime priklausė LKDP frakcijai, kuri įėjo į Krikščionių Demokratų bloką, dirbo Ekonominėje komisijoje [1]. Svarstant įstatymų projektus gynė savo atstovaujamos partijos darbo žmonių interesus ir valstybės ūkinių pagrindų stiprinimo galimybes. Savo nuomonę dažniausiai reiškė tada, kai buvo svarstomi su žemės reforma susiję klausimai, rūpėjo miškų problemų sprendimas [1].

1923-1926 m. buvo I ir II Seimo narys [2]. Lankydamasis Kretingoje, skaitė visuomenei pranešimus apie seimo veiklą, katalikiškų visuomeninių organizacijų ir politinių partijų organizavimo problemas [3]. Uolus katalikas, bažnytinių organizacijų narys, Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios tretininkų kongregacijos vyrų sekcijos iždininkas [5].

Literatūra ir šaltiniai

 1. GAIGALAITĖ, Aldona. Riauka Sikstas. Iš Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 311-312. ISBN 978-9955-20-146-5.
 2. MICKEVIČIUS, Juozas. Siksto Riaukos biografija, 1966. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 34, s. v. 15.
 3. Pranciškonų pasaulis, 1936, nr. 10, p. 281.
 4. Riauka Sikstas. Iš Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, t. 25, p. 212.
 5. Šv. Pranciškaus varpelis, 1923, nr. 5, p. 30.
 6. [Siksto Riaukos portretas]. Kretingos muziejaus fondai, Kretinga, Nr. GEK17938-IF712.

Parengė Birutė Naujokaitienė, 2008; Julius Kanarskas, 2010

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Kodas 190287259
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
 • J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT–97130 Kretinga
 • Tel. (8 445) 78 984
 • biblioteka@kretvb.lt
Dažniausiai užduodami klausimai